Papier

Papier vormt de kern van onze activiteiten. We hebben een brochure opgesteld waarin we aantonen dat papier een onmisbaar kanaal blijft om informatie en gevoelens uit te wisselen, voor zover we er op een duurzame en verantwoordelijke manier mee omspringen.

Post is een efficiënt communicatiekanaal. Het combineert een hoge herinneringsgraad aan een hoge activeringsgraad en de consument verkiest dit kanaal om commerciële en administratieve informatie te ontvangen.

Bovendien biedt post een hoge contactkwaliteit (via één-op-éénpersonalisering en doelgroepbepaling), is het tastbaar en heeft het emotionele waarde, en is het een heel geschikt medium om gedetailleerde informatie over te brengen.

Een effectief communicatiekanaal "Het postmoment valoriseren".

  • 91% van de mensen maakt elke dag zijn brievenbus leeg
  • 80% van de via de post verstuurde reclame wordt gelezen

Een hernieuwbare communicatiedrager

  • 85% van het papier is afkomstig van houtafval of van gerecycleerd papier en er hoeven geen bomen voor te worden gekapt. Bij de productie van het overige papier worden de FSC- of PEFC-normen voor duurzaam bosbeheer nageleefd;
  • De papierproductie in de hele wereld vertegenwoordigt 0,6% van de uitstoot van broeikasgassen.
  • De uitreiking door bpost vertegenwoordigt minder dan 0,1% van de uitstoot van broeikasgassen in België.

Verantwoord papierverbruik – Papier is een hernieuwbaar, duurzaam product. In België wordt 43 % van het het gebruikte papier gerecycleerd (papier kan tot vijf keer worden gerecycleerd zonder kwaliteitsverlies). Drie vierde van de resterende 57 % is afkomstig van hout dat werd gekapt bij het uitdunnen van bossen of van houtafval uit zagerijen. De rest (25 %) is afkomstig van bossen die speciaal voor de papierproductie worden beheerd. Het merendeel van die bossen worden duurzaam beheerd. Toch komen illegaal kappen en niet-duurzaam bosbeheer nog steeds voor. De consument speelt hierin een cruciale rol. Het is belangrijk dat de consument de herkomst nagaat van de vezels in het papier dat ze gebruiken en dat ze papier op een meer verantwoorde manier gaan gebruiken.

Met die overwegingen in het achterhoofd verbindt bpost zich ertoe om de beste leerling in de klas te worden wat verantwoord papiergebruik betreft. Onze partners PEFC en FSC helpen ons om dat doel te bereiken. De voorbije jaren hebben we al een aantal maatregelen genomen: 99 % van het papier dat we aankopen, heeft een PEFC/FSC-label of is gerecycleerd; 100 % van onze postzegels wordt gedrukt op FSC-papier. Verder hebben we onszelf ambitieuze doelstellingen opgelegd om het interne verbruik te verminderen en om onze werknemers en onze klanten er beter van bewust te maken dat het nodig is dat we verantwoord omspringen met papier.

bpost bos

Een partnerschap met Natuurpunt om de biodiversiteit te beschermen en om een "bpost-bos" aan te planten. Dit project werd opgestart in samenwerking met Natuurpunt. bpost heeft een stuk grond in de "Oude Landen" nabij Ekeren voor een lange periode in erfpacht gegeven aan Natuurpunt. Het zal worden aangewend voor een project om de biodiversiteit en de plaatselijke flora te beschermen. In ruil heeft Natuurpunt een "bpost-bos" met een oppervlakte van 1 hectare aangeplant in het Waverwoud in Lier. Het partnerschap werd symbolisch afgetrapt door Koen Van Gerven, CEO van bpost, en Walter Roggeman, voorzitter van Natuurpunt, die op 10 december 2014 de eerste 300 bomen in het "bpost-bos" aanplantten.